top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v našem e-shopu, jehož
provozovatelem je společnost Mgr. Barbora Křížová – Technologie Zdraví s.r.o.
(prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti
prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré smluvní vztahy, které mezi
účastníky eShopu vzniknou se řídí právním řádem České republiky.

II. Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a
těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena
momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem
(závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu
vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a
kupující s nimi vyjadřuje souhlas.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých
formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém
formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.
Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci tohoto e-shopu, dává
kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o
kupujícím a nákupech.

III. Expediční lhůty, platební podmínky a přepravné
Veškeré zboží ( kromě ordinačních židlí a lupových brýlí ) bude expedováno do
sedmi až třiceti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy nebo připsání platby
na účet v případě platby převodem nebo vkladem na účet prodávajícího. Zboží je
distribuováno smluvními přepravci prodávajícího, tj Česká pošta, PPL , popř. jiný
dopravce (platí obchodní podmínky daného dopravce ). V případě, že z
provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této
skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby je za
začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího
nebo příjmem platby v hotovosti.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena dodávaného
zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti

informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v případě zvýšení ceny cenu přijmout
nebo odmítnout.

Pro úhradu kupní ceny se sjednává:
a) platba na dobírku
b) převodem nebo vkladem na účet prodávajícího: 2102515581/2010. V tomto
případě bude zboží expedováno po připsání ceny zboží na účet prodávajícího
c) fakturou se splatností 14 dnů ( pro nákupy nad 2000 ,- kč bez DPH )
Přepravné a balné:
- Zdarma

IV. Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem; našeho e-
shopu a právním řádem platným v ČR.

Reklamační řád e-shopu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
V souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy
bez uvedení důvodu do 14-ti dní ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující
pro odstoupení v této lhůtě a dodrží uvedené podmínky bude mu vrácena kupní
cena:
- kupující odešle e-mail na adresu prodávajícího o odstoupení od uzavřené
smlouvy, se svým požadavkem a požadavkem na vrácení kupní ceny,
spolu s číslem účtu, popř. adresou pro vrácení kupní ceny
- zakoupené zboží zákazník doručí zpět na adresu prodávajícího, tj.: Mgr.
Barbora Křížová – Technologie Zdraví s.r.o., Úlehla 1029, 685 01 Bučovice
- zboží, které budete odesílat musí být v původním obalu, nesmí nést
známky poškození, použití, musí být kompletní (včetně příslušenství,
záručního listu, návodu) a součástí zásilky musí být doklad o koupi. Zboží
neposílejte na dobírku.

Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám kupní cena zboží bude vrácena
složenkou nebo na číslo Vašeho účtu, a to do 10-ti dní ode dne obdržení zboží,
nejpozději však do 30-ti dní ode dne obdržení odstoupení od smlouvy při splnění
podmínky fyzického vrácení zboží.
V případě nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek nebudeme moci
akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na
adresu kupujícího.
Kupující není oprávněn odstoupit dle ust. § 53 odst. 7 od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato
před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního
trhu nezávisle na vůli kupujícího
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
jakož i zboží, které rychle podlého zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil–li
kupující jejich originální obal
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli
svým závazkům, pište na naši emailovou adresu
barbora.krizova@technologiezdravi.cz.
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým
se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi
obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt
pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu,
viz www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím
on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní
inspekce: adr.coi.cz/cs .
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného
subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je
předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online
na: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm. Návrh zde může podat jenom
spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení
spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení
Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na
adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské
centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou
samy.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany
prodávajícího, právo na změnu ceny
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto
případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním
dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní
ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším
možném termínu.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu
v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na
objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za
platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena
uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje
kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při
telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou
objednávku.

VII. Odpovědnost za vady zboží - záruka
Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky,
včetně českého návodu a těmito informacemi a pokyny se důsledně řídit, jinak se
vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí, čímž ztratí
nárok na uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet
převzetím zboží kupujícím.
Při prodeji spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se
nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním
zboží. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu a nelze uplatňovat v
tomto případě práva z odpovědnosti za vady.
Kupující při uplatnění práv z odpovědnosti za vady má:
a) jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění
vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti- není-li to vzhledem
k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou
slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu
vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy
c) jde-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a
bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo
odstoupit od smlouvy
d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na
přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy .

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách
prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá
ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky,
jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně
přepravného, poštovného, event. balného) uvedenou v katalogu našeho e-shopu,
nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou
objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a
prodávajícího řídí ustanovením občanského, obchodního zákoníku v platném
znění.
Prodávající garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data
žádné třetí osobě.
Používáním e-shopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás
a vašich nákupech po dobu neurčitou.

bottom of page